Fractie

PNES stelt kritische vragen naar aanleiding van oppakken Jihad ronselaar in AZC Echt

Naar aanleiding van de berichtgeving van  woensdag 20 april 2016 inzake de arrestatie  van een jihadronselaar in het AZC te Echt heeft PNES de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:                                                                         

Wij hebben via de media kennis genomen van de berichtgeving over de aanwezigheid van een verdachte jihad ronselaar /jihadist in het azc van Echt. Commissieleden van de commissie algemene zaken van PNES hebben in het recente verleden reeds diverse malen in de rondvraag bij de commissievergadering algemene zaken vragen gesteld over de aanwezigheid van geradicaliseerde moslims in onze gemeente en op 1 oktober 2015 hebben wij middels een art 33 vragen onze zorgen geuit over mogelijke veiligheidsaspecten bij de uitbreiding van het azc voor onze gemeente.

De reactie van het college is destijds geweest dat er in onze gemeente geen aanwijzingen waren voor radicalisering en bij de beantwoording van de art 33 vragen is de suggestie gewekt dat de zorgen die PNES destijds had gebaseerd zouden zijn op geruchten en e.e.a. werd zelfs een hoax genoemd.

Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

 • Deelt het college onze mening dat gezien de realiteit van heden ten dagen het college inzake deze problematiek in het verleden een te naïeve houding heeft aangenomen?
 • Deelt het college onze mening dat gezien de aanhouding van een verdachte jihad ronselaar er vragen m.b.t. veiligheid van bewoners van het azc en van burgers die in de gemeente Echt Susteren verblijven, ontstaan?
 • Deelt het college de mening dat de burgers, gezien de tegenstellingen die er zijn in de samenleving als het gaat om vluchtelingenproblematiek, steeds tijdig en volledig geïnformeerd moeten worden, als er zaken spelen m.b.t. veiligheid, en vragen/bezorgdheden moeten kunnen ventileren?Kan het college de burgers informeren over hoe de gemeente samenwerkt met het azc en andere partijen om onveilige situaties tijdig te signaleren, te voorkomen en, in het ergste geval, op te lossen?
 • Kan het college de burgers informeren wat de verplichten zijn van de gemeente inzake:
  – bestuursakkoord
  – taakstelling statushouders
 • Is het college zich er van bewust dat gebeurtenissen zoals een aanhouding van een verdachte van een strafbaar feit, zeker als het gaat om radicalisering, direct raakvlak heeft met het draagvlak van de samenleving voor uitbreiding van opvang van asielzoekers (uitbreiding azc)?
 • Hoe betrekt het college de burgers bij gevolgen voor de gemeenten Echt Susteren m.b.t. maatschappelijke problemen zoals radicalisering, instroom vluchtelingen, huisvesting statushouders, opdat vragen, bezorgdheden, hun plek krijgen en de gemeente Echt Susteren tegelijk ook haar verantwoordelijkheid kan nemen in dergelijke vraagstukken? Wat is het plan?
 • Heeft u op dit moment concrete informatie of er meer geradicaliseerde personen aanwezig zijn in onze gemeente die een gevaar vormen voor openbare orde en veiligheid?
 • Kunt u ons toezeggen zo snel als mogelijk een adequaat en diepgaand onderzoek uit te voeren, in samenwerking met de betrokken instanties, of er sprake is van meer geradicaliseerde personen (in het AZC) in onze gemeente.
 • Kunt u bij de beantwoording van deze vragen het belang van maatschappelijke verantwoording en van een goede gemeente voor alle inwoners de situatie in ogenschouw nemen en zorg dragen voor een uitvoerige beantwoording van de afzonderlijke vragen?