Fractie

PNES Stelt vragen over verkeersonveilige situatie kern Hingen en hard rij gedrag in onze gemeente

Tot ons hebben zich enkele bezorgde burgers van de kern Hingen gewend. Er wordt melding gemaakt van zeer onveilige situaties door onveilig rijgedrag op de Echterstraat en Sint Joosterweg. Met name in de “ bochtenpartij”  bij de overgang Echterstraat –St Joosterweg- Op den Dijk rondom cafe het Hingen wordt melding gemaakt van vaak zeer hard rij gedrag, door zowel vrachtverkeer alsook normaal gemotoriseerd verkeer. In een buurt met onder meer veel kleine kinderen wordt de situatie als erg gevaarlijk aangemerkt door diverse omwonende.

Tevens hebben zich herhaaldelijk in algemene zin burgers gemeld met klachten over verkeers onveilige situaties  in onze gemeente als gevolg van te hard rijden in ondermeer 30 kilometer zones en met name het gebrek aan of te  weinig handhaving / mitigerende maatregelen.

Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van het onveilig rijgedrag in de kern Hingen zoals bovenstaand beschreven?
  • Zo nee, is het college bereid de aard en achtergrond van deze zorgen van onze burgers adequaat te onderzoeken?
  • Kan het college ons toezeggen om op korte termijn adequate verkeersremmende maatregelen te nemen op de beschreven locatie om deze verkeersonveilige situatie te mitigeren zodat (te) hard rijden niet meer mogelijk is?
  • Bent u op de hoogte dat er in onze gemeente op veel plaatsten te hard wordt gereden?
  • Deelt u onze mening dat het te hard rijden een belangrijke oorzaak is van ongelukken in het verkeer en het een belangrijke taak is van de rijksoverheid om middels passende maatregelen ongelukken in het verkeer / verkeers slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen?
  • Bent op de hoogte dat burgers het gevoel hebben dat er te weinig handhaving van de  maximale snelheid in woonkernen / 30 km zones plaatsvindt?
  • Bent u bereid met desbetreffende instanties in overleg te treden om, zeker nu met het voorjaar / zomer in aantocht er weer meer sprake zal zijn van spelende kinderen, fietsverkeer en wandelaars, de handhaving van maximale snelheden in woonkernen / 30 km zones te intensiveren?

Bent u bereid om een inventarisatie te doen naar waar de gemeente op een eenvoudige manier middels het plaatsen van waarschuwingsborden, waarschuwing signalen “ u rijdt te hard”  smilies, wegmarkering, bloembakken e.d. het hardrijden kan tegen gaan en deze dan ook daadwerkelijk te plaatsen / aan te brengen.