Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op deze pagina vindt u het verkiezingsprogramma waarmee Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) op 21 maart 2018 heeft deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Echt-Susteren. In dit verkiezingsprogramma wordt de hoofdpunten van onze visie uiteen gezet over financiën, economische zaken, veiligheid, cultuur, onderwijs, ouderen- en jongerenbeleid en het sociale domein. Dit verkiezingsprogramma zal de leidraad zijn voor de komende 4 jaar.

Hoofdpunten van beleid 2018-2022

Financiën / openbaar bestuur

 • Financieel gezond beleid,
 • Streven naar structureel financieel begrotingsevenwicht,
 • Lokale lastendruk (gemeentelijke belastingen) beneden het provinciale gemiddelde,
 • Geen automatische OZB verhoging, maar eerst snijden in eigen vlees als bezuinigingen noodzakelijk zijn,
 • Afschaffen raadscommissies,
 • Openbaar declaratieregister voor het college van burgemeester & wethouders,
 • Stimuleren burgerparticipatie bij besluitvorming,
 • Echt-Susteren blijft Echt-Susteren, geen verdere herindeling.

Economische zaken

 • Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven: Concurrerende grondprijzen, geen onnodige regeldruk en zorgdragen voor hoog niveau van infrastructurele voorzieningen en zodoende zorgdragen voor werkgelegenheid in onze gemeente,
 • Meewerken met groeiplannen lokale en regionale ondernemers, werkgelegenheid staat voorop,
 • Stimuleringsmaatregelen voor startende ondernemers,
 • Waar mogelijk gunning overheidsopdrachten aan lokale ondernemers,
 • Handhaven gratis parkeren in de gehele gemeente,
 • Afschaffen welstandscommissie, behoudens monumenten / beschermd dorpsgezicht,
 • Handhaving subsidiëring voor dorp ontwikkelings- programma`s.
 • Actief beleid voeren om leegstand in winkelcentra tegen te gaan.

Veiligheid

 • Stimuleren en intensiveren buurtpreventieteams,
 • Adequaat verlichtingsplan, ook in het buitengebied,
 • Stimuleren deelname aan burgernet,
 • Intensiveren regionale en internationale samenwerking hulpdiensten,
 • Handhaven Damocles beleid inzake hennepkwekerijen,
 • Handhaven zerotolerance beleid tegen motorbendes,
 • Uitbreiding snelheids-remmende maatregelen in onder meer 30 km zones en op onveilige plaatsen,
 • Meer blauw op straat, tevens bij evenementen,
 • Intensivering handhaving door politie (zerotolerance),
 • Veilige fietsroutes toerisme, recreatie, schoolgaande jeugd,
 • Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte (wegen en groen).

Ouderen

 • Handhaven gesubsidieerd taxigebruik voor ouderen,
 • Goede uitvoering geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zodat ouderen/ burgers met een beperking actief mee kunnen blijven doen in onze gemeenschap,
 • Goede openbaar vervoer verbindingen van en naar de (kleine) kernen,
 • Bouw van voldoende levensloopbestendige woningen,
 • Handhaving voorzieningenniveau in kleine kernen, tevens met oog op vergrijzing,
 • Handhaving subsidiëring bewegen in groepsverband voor ouderen.

Jongeren

 • Bouw van voldoende betaalbare starterswoning,
 • Handhaven startersleningen,
 • Zorgdragen voor voldoende goedkope huurwoningen,
 • Zorgdragen voor voldoende ruimte voor vrije sector bouw in alle kernen en betaalbare grondprijzen,
 • Actieve promotie Echt-Susteren als centraal gelegen aantrekkelijke woongemeente in Limburg met ruime mogelijkheden op gebied van sport, onderwijs, cultuur en natuur,
 • Initiatieven vanuit (horeca) ondernemers zoveel mogelijk stimuleren, niet belasten met onnodige gemeentelijke regeldruk,
 • Faciliteren in het organiseren van grootschalige buiten- evenementen voor de jeugd,
 • Zorgdragen voor genoeg mogelijkheden voor vertier / uitgaansgelegenheden in de eigen gemeente,
 • Zorgdragen voor voldoende (veilige) speelvoorzieningen in alle kernen.

Cultuur en recreatie

 • Koesteren van de eigen Limburgse volkscultuur,
 • Geen bezuiniging op subsidiering culturele verenigingen (muziek- en sportverenigingen),
 • Zorgdragen voor goede huisvesting voor verenigingen,
 • Actieve promotie van recreatie mogelijkheden in onze gemeente (smalste stukje Nederland, citta slow),
 • Zorgdragen voor voldoende mooie fiets- en wandelroutes,
 • Instandhouding van historische, beeldbepalende gebouwen / monumenten.

Sociale domein

 • Stimulering uitstroom bijstandsgerechtigden naar regulier werk en intensivering; controlemiddelen op misbruik (bijstandsfraude),
 • Uitbreiding huiskamer en huiskamer plus projecten,
 • Huidig minima en armoede beleid handhaven,
 • Efficiënte inzet wijkteams, dit in relatie met maatwerk voor de inwoners,
 • Kwaliteitsverbetering jeugdzorg realiseren door stimuleren efficiëntere samenwerking van de diverse disciplines,
 • Stimuleren van beschut werk voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving,
 • De gemeente organiseert ondersteuning voor hen die dat nodig hebben en organiseert maatwerk waar dat nodig is,
 • Zorgdragen voor voldoende sportvoorzieningen voor mensen met een beperking.

Natuur en Milieu

 • Stimuleren duurzaamheid, handhaving subsidiëring zonnepanelen, afkoppelen hemelwater,
 • Energie Cooperatie Echt-Susteren faciliteren waar mogelijk (duurzaamheid),
 • Streven naar zoveel mogelijk natuurbehoud in het buitengebied,
 • Kwalitatief hoogwaardige groenvoorziening zowel binnen als buiten de bebouwde kom,
 • Zoveel mogelijk scheiden van restafval.

Onderwijs

 • Streven naar zo veel als mogelijk behoud van kinderopvang, peuterspeelzalen, basisonderwijs in de hele gemeente, ook in de kleinere kernen,
 • Stimuleren en subsidiëren bewegingsonderwijs (schoolzwemmen) voor de jongeren,
 • Zorgdragen voor goed leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs.