Fractie

Inbreng PNES algemene beschouwingen 2016

Algemene beschouwingen 2016

Voorzitter, de begroting 2017 en meerjaren raming 2017-2020 is sluitend en kent een structureel evenwicht. De financiële positie van onze gemeente is gezond, de risico`s zijn in voldoende mate beheerst en onze gemeente heeft een solide vermogenspositie en stevige weerstandscapaciteit. Kortom Echt-Susteren is in control!

Deze solide financiële positie is het gevolg van het voorzichtig en sober financieel beleid dat in de afgelopen jaren in deze gemeente is gevoerd. Partij Nieuw Echt-Susteren is altijd voorstander geweest van het voeren van een voorzichtig en sober financieel beleid zodat er genoeg buffers zijn om onvoorziene omstandigheden en risico`s in onder meer het sociale domein te kunnen opvangen, zonder dat daarvoor lasten verhoging voor de burger noodzakelijk is. Zeker als wij onze gemeente vergelijken met andere gemeenten via waarstaatjegemeente.nl kunnen wij tevreden zijn over de financiële positie van onze gemeente. Wij roepen het college dan ook op om deze weg voort te zetten.
Voorzitter, wij hebben begrepen dat er overschotten zijn op uitkeringen inzake het sociale domein en dan met name de WMO. Partij Nieuw Echt-Susteren is zeker van mening dat de gemeente een gezonde mate van ondernemers geest moet hebben en waar mogelijk door efficiency besparingen moet realiseren. Wij zijn echter ook van mening dat eenieder die recht heeft op zorg, ook de beste zorg moet krijgen. Ondernemersgeest, efficiency en kwaliteit van zorg moeten hand in hand gaan. Wij zien dan ook graag dat een eventueel op de WMO gerealiseerd overschot ook hiervoor beschikbaar blijft.

Voorzitter, Veiligheid en het veiligheidsgevoel is altijd een van de speerpunten van Partij Nieuw Echt-Susteren. Een belangrijk onderdeel binnen het aspect veiligheid betreft de verkeersveiligheid. Wij hebben dan ook veelvuldig middels art 33 vragen, moties, schriftelijke en mondeling vragen verkeersonveilige situaties onder uw aandacht gebracht. Tevens hebben wij uw aandacht gevraagd voor klachten van burgers met betrekking tot verkeers- onveilige situaties in onze gemeente als gevolg van te hard rijden in onder meer 30 kilometer zones en met name het gebrek aan of te weinig handhaving c.q. mitigerende maatregelen.

Een aantal van onze zorgen heeft u voortvarend ter hand genomen zoals de herinrichting van de Zuiderpoort, de aanleg van een vrij liggende fietspad langs de Fahrenheidweg/Nobelweg en diverse aanpassingen aan de bewegwijzering en stoplichten op het kruispunt zuiderpoort/ bovenste eind. Wij willen onze complimenten hierover uitspreken aan het college.

Er zijn echter ook nog diverse verkeersonveilige situaties in onze gemeente welke wel nog onze zorgen hebben en waar ons inziens nog actie noodzakelijk is. Hierbij denken wij onder meer aan de verkeersoverlast van scheurende auto`s met veelal een Pools kenteken via de “action route” van Hommelheide te Susteren naar de Action in Echt via onder meer de kern Slek, Wilhelminalaan en Lariksstraat richting Action. En tevens de zeer onveilige situaties door onveilig rijgedrag op de Echterstraat en Sint Joosterweg. Met name in de ” bochtenpartij” bij de overgang Echterstraat –St Joosterweg. Voorzitter, dit zijn enkele voorbeelden van verkeersonveilige situaties in onze gemeente die ons inziens nog aandacht eisen.
In het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is slechts 60.000 euro opgenomen voor verkeersmaatregelen. Dit is ons inziens veel te weinig om adequaat deze problematiek te kunnen aanpakken. Het plaatsen van permanente opvallende en oplichtende smileys en teksten met u rijdt te hard zoals bijvoorbeeld op de Brugweg kunnen hierin effectief zijn. Indien uit onderzoek blijkt dat er noodzaak is tot het realiseren van aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren, dienen hier ook afdoende middelen voor beschikbaar te zijn. Partij Nieuw Echt-Susteren zal dan ook een motie indienen om meer middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Een ander aandachtspunt betreft het gevoel van onveiligheid. Om het veiligheidsgevoel bij mensen te stimuleren zou de zichtbaarheid van politie verhoogd moeten worden. Ook merken we, dat tijdens evenementen binnen de gemeente de zichtbaarheid van bijvoorbeeld politie niet altijd optimaal is. Helaas hebben wij moeten vernemen dat er zich verschillende incidenten hebben voorgedaan, terwijl het simpel opgelost had kunnen worden, mocht er ‘blauw’ zichtbaar op straat aanwezig zijn geweest. Wij zijn van mening dat zichtbaarheid al een deel van het probleem oplost. Wij roepen het college van ook op om zich in samenwerking met de politie te gaan inzetten voor meer blauw op straat, onder meer bij evenementen.
Voorzitter, ook onze eigen volkscultuur en het verenigingsleven heeft PNES altijd hoog in het vaandel staan. Twee jaar geleden hebben wij u opgeroepen een onderzoek uit te voeren naar de realisatie van een multifunctioneel centrum c.q. een podium voor de cultuur. Over de resultaten van een eerste onderzoek heeft u de raad reeds bericht. Wij zijn echter nog in afwachting van concrete stappen waarbij dit multifunctioneel centrum ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Graag ontvangen wij een toelichting van het college op welke termijn en in welke vorm wij concrete stappen kunnen verwachten.

Vorig jaar hebben wij uw aandacht gevraagd om u in te spannen dat het markante historische gebouw van het oude raadhuis van Echt een zinvolle invulling krijgt en niet door leegstand mag verloederen. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de aankoop van dit pand en zijn in afwachting van de concrete plannen die u met dit gebouw heeft.

Voorzitter, een punt van zorg dat Partij Nieuw Echt-Susteren nog heeft betreft de grote leegstand in het winkelhart van Echt. Leegstand lijdt immers tot verloedering en heeft een negatieve economische impuls op het winkel centrum. Wij roepen het college dan ook op waar mogelijk faciliterend en meewerkend te zijn richting ondernemers middels onder meer lage regeldruk en intensief contact met de ondernemers.
Bij de algemene beschouwingen 2015 heeft Partij Nieuw Echt-Susteren uitgesproken zeer verheugd te zijn met de recente ontwikkelingen omtrent het centrumplan Susteren en de schop eindelijk de grond in kon. Susteren het winkelcentrum te geven waar het al jaren op wacht en recht op heeft is voor Partij Nieuw Echt-Susteren een van de speerpunten voor deze raadsperiode. In de dagblad de Limburger van 28 oktober hebben wij echter kennis genomen dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van het centrum plan Susteren. Gesprekken over de komst van een tweede supermarkt zouden zijn gestopt en gronden zouden te koop zijn aangeboden. Voorzitter, deze berichtgeving heeft Partij Nieuw Echt-Susteren verontrust. Graag horen wij van het college hoe de vork exact in de steel zit en of oplevering in 2017 nog steeds een reel doel is.

Voorzitter in 2012 heeft VDL groep Nedcar gered van de ondergang en daarmee een belangrijk stuk werkgelegenheid voor de regio veilig gesteld. Nedcar heeft zich positief ontwikkeld en het aantal medewerkers zal naar verwachting in 2017 verder doorgroeien naar 5000. Volgens aankomend president-directeur Willem van der Leegte van VDL groep zal er naast deze 5000 arbeidsplaatsen een netwerk van toeleveranciers ontstaan welke goed is voor nog eens vijf tot tien duizend arbeidsplaatsen. Deze ontwikkelingen zijn ons inziens een geweldige economische impuls voor onze regio. Reeds vele inwoners van onze gemeente werken bij Nedcar. Partij Nieuw Echt -Susteren roept het college van ook met klem op welwillend mee te werken bij plannen van VDL Nedcar nu en in de toekomst die het grondgebied van onze gemeente raken. De natuur is zeker belangrijk, echter de werkgelegenheid en het economische belang voor de regio dient hier ons inziens te prevaleren, we moeten wel zorgen dat er voldoende maatregelen moeten worden genomen om ook de leverbaarheid in Nieuwstadt te waarborgen.

Met verbazing hebben we kennis genomen van de brief van gedeputeerde dhr. Prevoo met betrekking tot statushouders. De gedeputeerde stelt dat de gemeente Echt Susteren in gebreken blijft in zijn verplichting omtrent de huisvesting van statushouders. PNES staat dan ook volledig achter de reactie van dhr. Hessels en het gevoerde beleid in dezen. Onze complimenten gaan dan ook uit naar de burgemeester voor de correcte reactie richting gedeputeerde dhr Prevoo.

In de huidige begroting staat dat men nu ook particuliere verhuurders gaat benaderen voor plaatsing van statushouders. Graag zouden wij op het hart willen drukken dat dit niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van goedkopere huurwoningen voor onze eigen inwoners.

Voorzitter, ten aanzien van het sociale domein.

Partij Nieuw Echt-Susteren is vóór verandering, is vóór verbetering.

Jeugd en gezin: Hoe veiliger en stabieler de omgeving is waarbinnen kinderen zich ontwikkelen, hoe groter de kans dat ze gelukkig en gezond opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Helaas is dit niet altijd het geval. Partij Nieuw Echt-Susteren is van mening dat het samenwerken van diverse disciplines alsook een andere kijk op behandelmethodes een cruciaal issue is om tot resultaatgerichte doelstellingen te komen. Partij Nieuw Echt-Susteren vindt de vaststellende rol en positie van de huisartsen in relatie met het Centrum Jeugd en Gezin alsook de casuïstiek bespreking in sociale wijkteams belangrijk. Van belang is dat alle disciplines dezelfde taal spreken als het gaat om zorg voor kinderen en hun gezinnen. Wetend welke informatie gedeeld moet worden en op welke manier.

Voorzitter, de reden voor de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten was dat het beter moest. Na de transitie volgt nu de transformatie. Hoewel er een zogenaamd nieuw concept (1 gezin 1 plan) werd geïntroduceerd, zijn er inhoudelijk nog niet echte veranderingen doorgevoerd, terwijl daar ook winst te behalen is. Partij Nieuw Echt-Susteren vraagt dan ook om bij de transformatie van het sociale domein nieuwe ontwikkelingen mee te nemen, niet alleen qua problematiek, maar om ook qua behandelingsmogelijkheden (methoden waar we misschien nog niet aan denken), over de bestaande grenzen te kijken en gebaande paden durven te verlaten. Een combinatie van de bestaande benaderingen aangevuld met de nieuwe mogelijkheden, methoden, zal onzes inziens leiden tot het beste resultaat voor het kind.
Als wij toch de wijkteams benoemen rijst bij ons de vraag: Hoe kunnen de wijkteams nog efficiënter binnen de gemeente ingezet worden, dit in relatie met maatwerk voor de inwoners.

Voorzitter, kijkend naar de ontwikkeling van de huiskamer en huiskamer Plus indicaties binnen onze gemeente zijn wij trots. Middels de keukentafel gesprekken werden de mensen geïndiceerd voor de huiskamer en huiskamer plus indicaties. Van transitie naar transformatie, het geboden maatwerk noemt Partij Nieuw Echt-Susteren een groot succes. Helemaal ingericht is Nieuwstadt, St Joost, Echt-Noord, huiskamer Dieteren en Roosteren en 14 november a.s. gaan de eerste burgers naar het Stift in Susteren. Allemaal prachtige locaties met creatieve / professionele begeleiding gerealiseerd door vrijwilligers en professionals.

Voorzitter, ten aanzien van de participatiewet heeft de gemeente als uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen mee moeten doen in de samenleving. Partij Nieuw Echt-Susteren onderstreept het uitgangspunt dat de burger zelf verantwoordelijk is voor re-integratie en maatschappelijke participatie. Elke uitkeringsgerechtigde is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn re-integratie, de plicht om er alles aan te doen om zijn kwaliteiten voor de arbeidsmarkt te verbeteren. De economische ontwikkelingen zijn in onze regio met de vestiging en groei van onder meer Nedcar en Action gunstig. Er zijn volop kansen om aan een reguliere baan te geraken. Reeds tientallen mensen hebben de kans gekregen en ook gegrepen om vanuit een bijstandsuitkering uit te stromen naar regulier werk. Toch constateren wij helaas dat het aantal WWB`ers in onze gemeente al vele jaren schommelt rond de 450. Wij constateren dan ook dat er een harde kern is van mensen die niet doorstromen uit een uitkeringssituatie naar regulier werk. Voorzitter wij willen het college dan ook oproepen om deze mensen nog meer te stimuleren, indien noodzakelijk met de stok achter de deur, om er alles aan te doen om uit een uitkeringssituatie te komen. Indien de motivatie en inzet van de betrokkene een belangrijke reden is voor het niet uitstromen naar regulier werk, dient korting op de uitkering plaats te vinden. Wij roepen het college dan ook op stringent te handelen.
Voor de kwetsbare minderheid van onze inwoners waardeert Partij Nieuw Echt-Susteren de voorziening beschut werk. Deze doelgroep burgers welke door een lichamelijke, verstandelijke en /of psychische beperking extra begeleiding en werkplek aanpassing nodig hebben. Mensen die door een hoge mate van structurele ondersteuning en aanpassing in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten.

Voorzitter tot slot … De wereld om ons heen verandert, dus wij als gemeente veranderen mee. Het huis is op orde, financiën zijn solide. Chapeau aan het college welke weg zij zijn ingeslagen. Burgers en iedereen die bij de gemeente betrokken is plukken daar de vruchten van.
Het pakken van kansen is belangrijk om onze gemeente (denk aan cittaslow) nog leefbaarder en krachtiger te maken. Om het welzijn van onze burgers te borgen en te verbeteren, door niet alleen een beroep te doen op zelfredzaamheid maar ook op Saam-redzaamheid!
Wij als Partij Nieuw echt Susteren hebben alle vertrouwen in de toekomstige ontwikkeling en samenwerking!