Fractie

Algemene beschouwingen 2017: PNES kijkt met tevredenheid terug op eerste periode in de coalitie!

Inbreng PNES 8-11-2017

Voorzitter,

Vandaag hebben wij de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Enerzijds kijken wij vooruit maar anderzijds vinden wij dit ook een mooie gelegenheid om eens terug te blikken naar de afgelopen jaren. Het is inmiddels bijna 4 jaar geleden dat PNES groeide van 1 naar 4 zetels en voor het eerst ging deel uitmaken van de coalitie. Het is inmiddels ook 4 jaar geleden dat we voor de uitdaging stonden van de 3 decentralisaties in het sociale domein. PNES kijkt met tevredenheid terug naar onze eerste periode in de coalitie. Samen met onze coalitiepartners hebben we veel bereikt. Onze gemeente staat er nu veel beter voor dan 4 jaar geleden.

Echt-Susteren is een financieel gezonde gemeente, we hebben het huishoudboekje op orde en de lastendruk voor de burgers ligt op een aanvaardbaar niveau,   waar PNES het wel als een opdracht ziet voor de nieuwe coalitie om deze niet boven het provinciale gemiddelde te laten uitkomen. Echt-Susteren heeft door het verstandige financiële beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd een uitstekende vermogenspositie en voldoende spek op de ribben voor het geval dat we onverhoopt te maken krijgen met financiële tegenwind. Ook de decentralisaties in het sociale domein hebben we op een financieel positieve manier in goede banen kunnen leiden. Waar vele gemeente te kampen hebben met aanzienlijke tekorten, heeft de gemeente Echt-Susteren deze zaken financieel op orde. Kortom, onze gemeente is in control!

Ook op tal van andere terreinen is er veel werk verzet. Zo hebben wij fors geïnvesteerd in sport en recreatie voor jong en oud. De realisatie en instandhouding van goede sport voorzieningen is altijd een speerpunt geweest van PNES. Onze burgers moeten genoeg mogelijkheden hebben voor sport en ontspanning in onze gehele gemeente. De subsidies aan sportverenigingen is de afgelopen raadsperiode dan ook op niveau gebleven. Verder heeft het Leisure park de Bandert een boost gekregen, kunnen we gebruik maken van een geheel gerenoveerd zwembad, is er 500.000 euro subsidie gereserveerd voor een nieuwe accommodatie voor voetbal vereniging EVV, waar naast EVV ook de jeugd van de voetbalverenigingen van Sint Joost en RIOS gebruik van gaan maken, zijn er kunstgrasvelden aangelegd bij de voetbalverenigingen in Echt en Susteren, renovatie sporthal in Nieuwstadt (de Sjirp) en wordt er nog gewerkt aan een nieuwe accommodatie voor judoclub Hercules. Met al deze ontwikkelingen heeft de burger van Echt-Susteren en de vele bloeiende sportverengingen die onze gemeente rijk is de beschikking over goede sportvoorzieningen die aan de eisen van deze tijd voldoen.

Een ander speerpunt van PNES betrof de veiligheid. Ook hier kunnen wij met tevredenheid terug kijken. We prijzen met name het harde en doortastende optreden tegen de outlaw motor gangs en het Damocles beleid inzake illegale hennepteelt. Hiermee maken wij volstrekt duidelijk dat voor criminaliteit in onze gemeente geen plaats is!   Ook met betrekking tot verkeersveiligheid zijn er veel goede plannen doorgevoerd. Middels artikel 33 vragen heeft de PNES fractie veelvuldig aandacht gevraagd voor specifieke verkeersonveilige situaties in de diverse kernen. Het doet ons dan ook deugd dat wij hebben kunnen constateren dat veel van onze zorgen zijn omgezet in concreet beleid of waarvan uitvoering reeds is gepland maar nog moet worden uitgevoerd.

Ook in de diverse kernen zijn deze raadsperiode mooie projecten van de grond gekomen die een positieve invloed hebben op de leefbaarheid. Zo is er eindelijk na vele jaren de schop in de grond gegaan met betrekking tot het centrum plan Susteren. In Dieteren en Sint Joost zijn nieuwe gemeenschapshuizen gebouwd. En in de kernen op de locatie van kloostershof in Sint Joost, de voormalige basisschool in Schilberg en de sporthal van de voormalige LTS in Echt, zijn mooie zorgwoningen gerealiseerd.

Bijzonder tevreden zijn wij over het feit dat de cultuur in de kern Echt na zoveel jaren het podium gaat krijgen die het verdiend. Eindelijk wordt er een multifunctionele accommodatie gerealiseerd voor de diverse bloeiende verenigingen in de kern Echt, zodat deze na jaren dakloos te zijn geweest weer een mooie ruimte krijgen om onze volkscultuur te ontplooien. We spreken hierbij nogmaals dank uit aan de wethouders Pustjens en Ruijten voor hun inzet en tevens aan oppositie partij DES die dit mooie plan aan een meerderheid heeft geholpen.

De motie welke wij in 2014 hebben ingediend met betrekking tot de realisatie van een multifunctionele accommodatie in de kern Echt had nog een andere strekking. In dezelfde motie hebben wij tevens aandacht gevraagd voor de kern groot Pey. Ook in de kern Pey zijn er in het recente verleden diverse positieve zaken gerealiseerd zoals nieuwbouw wijk het Thaal ,de verhuizing van Jan Linders en de bouw van mooie appartementen op de plek van de voormalige Aldi en de bouw van de lidl met diverse appartementen. Er is echter ook sprake van verschillende grote panden in deze kern die al jaren leeg staan en dreigen te verpauperen. De verenigingen die er zijn hebben weliswaar een eigen honk maar een gemeenschappelijke accommodatie voor bewoners en verenigingen die voldoet aan de eisen van deze tijd ontbreekt. Elke kern heeft recht op een goed gemeenschapshuis dat aan de eisen van deze tijd voldoet.

De gebiedsvisie Pey zal wat ons betreft prioriteit dienen krijgen in de volgende raadsperiode waarbij adequaat aandacht dient te worden geschonken aan de Blomehoaf in Schilberg en het patronaat in Pey. Tevens zal de verloedering door leegstaande panden moeten worden tegengegaan. De kern Pey moet een boost krijgen om de leefbaarheid te handhaven.

Tot slot, we hebben middels art 33 vragen gesteld over het klooster in Koningsbosch. Wij gaan nu geen discussie voeren over het waarom weigeren van een vergunning, maar verwachten wel een extra raadsvergadering zodra de termijn voor het indienen van de zienswijze is verstreken

Al met al kunnen wij terug kijken op een succesvolle eerste periode van PNES in de coalitie.

 

De term “samenwerking ”misschien wel het meest voorkomende woord van afgelopen jaar.

Zeven gemeenten samen regelen de gezamenlijke inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugd Wet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze samenwerking maakt het sociaal domein sterk en als we terug kijken zijn we op veel terreinen gewoon tevreden. Wij danken het college en ambtenaren voor hun inzet.

PNES kijkt op het afgelopen jaar positief terug en willen graag enkele aandachtspunten meegeven.

De invoering van de Wet Jeugdzorg heeft ertoe bijgedragen dat jeugdigen, hun ouders en het gezin de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Een zeer positieve ontwikkeling vinden wij het project “de beste jeugdzorg vanuit het onderwijs”. Bij deze ontwikkeling staan kinderen, jongeren en hun ouders centraal, niet systemen of structuren. Jeugdigen en ouders zijn de partners van scholen en zorgverleners. Daarnaast constateren wij dat de huisartsen in 2017 meer jeugdigen hebben doorverwezen naar het CJG, dit zijn positieve ontwikkelingen. Echter er dienen nog veel verbeteringen te worden doorgevoerd om te kunnen spreken van een optimale situatie. Kritisch moeten wij blijven voor verbeteringen die te maken hebben met deskundigheid, effectieve methodieken, cultuur en samenwerking met zorgaanbieders. Wetend dat geen enkele methode heilig is vraagt PNES aandacht voor de complementaire jeugdzorg waar kinderen met problemen eveneens succesvol worden begeleid door therapeuten die de problematiek vanuit een andere invalshoek bekijken. PNES stimuleert de samenwerking van reguliere en complementaire zorgverlening, overtuigd dat het alle partijen ten goede zal komen. Je gaat tenslotte voor het doel en hierin moeten keuzes mogelijk zijn.

Verder willen wij het hebben over het vervoersbeleid: Wij zien bij de ouderenzorg dat het vervoer in grote lijnen goed aansluit bij beperking en/of ziekte wat zelfstandig reizen belemmerd . Betreft het leerlingenvervoer zijn wij het er mee eens dat bij het beoordelen van nieuwe aanvragen bekeken wordt of het mogelijk is dat de leerling al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het openbare vervoer. Anderzijds is onzes inziens voldoende gelegenheid om zaken goed te laten verlopen en goede afspraken te maken.

Voorzitter de huiskamer Plus voorziening is een zeer geslaagde ontwikkeling binnen de decentralisatie van maatwerkvoorziening afgestemd op de individuele behoeften van de deelnemers, denk aan sociaal isolement, bieden van structuur, ontlasten van mantelzorg en ondersteunen van hun vaardigheden naar wens en mogelijkheid. Tijdens de realisatie was er een constructieve samenwerking van gemeente en professionals waar rollen en taken duidelijk waren. Onze gemeente loopt dan ook voorop met het inrichten van de huiskamer plus en huiskamers waar wethouder Geert Frische zeer goede invulling aan heeft gegeven. Inmiddels zijn in vele kernen van de gemeente huiskamers en huiskamers Plus actief. PNES ondersteunt verdere uitbreidingen in de kernen en kijkt uit naar de realisatie van een welverdiende huiskamer Plus voor de ouderen in de kern Peij.

Dan zien we dat het sociale wijkteam de toegangspoort is voor alle vragen betreft wonen, zorg en welzijn. De gemeente wil zoveel mogelijk inzetten op vroeg signalering met als resultaat dat er minder of niet hoeft te worden doorverwezen naar duurdere tweede lijns zorg. Het uitgangspunt is zichtbaarheid in de kern, het signaleren. PNES maakt zich zorgen -om wat voor reden ook- om de ouderen welke niet zichtbaar zijn. Met toenemende regelmaat worden alleenwonende ouderen in crisissituatie opgenomen, kunnen niet meer terug naar de thuissituatie om vervolgens regulier door te stromen met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie. Wij weten dat er vele goede zorgen en diensten worden geleverd door het Sociale Wijkteam, toch denken wij dat het Sociale Wijkteam nog niet optimaal is ingericht om de vele rollen te vervullen die nodig zijn om te weten wat zich in de wijk daadwerkelijk afspeelt. Wij maken ons oprechte zorgen als het nieuwe kabinet de bezuiniging doorzet naar de thuiszorg . In onze gemeente is er goede aandacht voor de mantelzorg in het ondersteunen, ontlasten en waarderen. Doch moeten wij ons realiseren dat onze samenleving mantelzorg ook mogelijk moet maken. Wij moeten ons ook afvragen: Wat is maatwerk bij hun naasten waar zij mantelzorg verlenen? Hoe wordt maatwerk beoordeeld? En is dat zo? Wie bepaalt de draagkracht, taken rollen en hoeveelheid werk? PNES is van mening dat mantelzorg goed moet kunnen aangeven hoe zij de zorg wil/kan leveren in relatie van zelfredzaamheid, langer thuis wonen van hun naasten. Mantelzorgers zijn vaak ten einde raad, durven geen beslissingen te nemen, voelen zich falen. Volgens PNES verdient het mantelzorgbeleid op breed gebied aandacht voor nieuwe toekomstgerichte ontwikkelingen.

Als laatste vragen wij aandacht voor LHTB-ers en denk ook aan rose ouderen die uit schaamte niet uit de kast durven te komen. Echt-Susteren voert geen doelgroepen beleid. Uitgangspunt is dat alle burgers in onze gemeente gelijk zijn. Wij kunnen dit uitgangspunt onderschrijven. Bij opmerkingen van als er geen meldingen komen zullen ook geen problemen zijn is niet altijd de realiteit. Wij vragen de portefeuille houder dan ook om een toezegging indien signalen uit onze samenleving daar aanleiding toe geven, deze doelgroep passende aandacht te geven.

De voorliggende begroting 2018 laat een positief beeld zien en kent meerjarig een overschot. In de kadernota 2018 waren nog diverse taakstellingen opgenomen voor de jaren 2018-2021. De september circulaire 2017 is gelukkig positief uitgevallen waarmee de taakstellingen zijn ingevuld. Zoals onze fractievoorzitter ook al in zijn inleiding heeft gezegd is de financiële positie van onze gemeente gezond, de gemeente beschikt over een solide vermogenspositie en uitstekend weerstandsvermogen. Dit is het gevolg van het voorzichtige financiële beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd. PNES staat voor een financieel gezond beleid waarbij gestreefd wordt naar een structureel en duurzaam financieel begrotingsevenwicht, waarbij de lokale lastendruk zo laag mogelijk is. Wij zijn dan ook verheugd dat het college de geplande ozb verhoging van 2,25 % heeft terug gebracht naar 1,75%.

In het kader van doelmatigheid en efficiency en het behalen van economische voordelen is PNES voorstander van intensieve regionale samenwerking zoals nu reeds plaatsvindt binnen diverse gemeenschappelijke regelingen. Samenwerking op dit niveau juichen wij toe echter met behoud van eigen identiteit. Kleinschaligheid en herkenbaarheid zijn immers de kernfundamenten om de burger betrokken te houden bij de lokale politiek. Echt-Susteren blijft Echt-Susteren!

Kern van het beleid dat PNES altijd heeft voorgestaan is dat wij de voorwaarden willen scheppen om de gemeente Echt-Susteren als een aantrekkelijke woon-werk gemeente verder op de kaart te zetten en te houden en wij willen er samen met de burgers naar streven dat de gemeente leefbaar blijft op een financieel gezonde basis met oog voor veiligheid, betrokkenheid voor jong en oud, en stimulerend werkt voor huidige en nieuwe ondernemers.

Naast een stabiel financieel beleid zijn wij ook van mening dat het een taak is van de gemeente om de lokale economie zoveel mogelijk te stimuleren. Onze gemeente is een bedrijvige gemeente met veel ondernemers. Zo hebben we met Businesspark midden Limburg, De Berk, De Loop, de Wolfskoul en bedrijventerrein Dieterderweg ruim voldoende aan bedrijfsterreinen. PNES heeft ondernemers en ondernemerschap altijd een zeer warm hart toegedragen. Voldoende werkgelegenheid in de regio is volgens ons dan ook van belang om mensen aan onze gemeente te binden.

PNES ziet het als een taak voor de gemeente om te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk worden gemaakt om zich in onze gemeente te vestigen. Hierbij vinden wij het van belang dat er sprake is van concurrerende grondprijzen geen onnodige regeldruk en een hoog niveau van infrastructurele voorzieningen. Tevens moeten wij als gemeente constructief meewerken met groeiplannen van lokale en regionale ondernemers, werkgelegenheid staat voorop. Waar mogelijk dienen overheidsopdrachten van de gemeente aan lokale ondernemers te worden gegund om zodoende de lokale ondernemers te stimuleren.

De gemeente is redelijk succesvol gebleken inzake de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar regulier werk. Door de economische ontwikkelingen zijn er volop kansen om aan regulier werk te geraken in de regio o.a. bij Action en VDL Nedcar. In de financiële begroting in een oogopslag zien wij dat het aantal personen met een bijstandsuitkering in 2018 naar verwachting met circa 25% zal dalen. PNES is altijd voorstander geweest van het zeer actief stimuleren van bijstandsgerechtigden naar regulier werk en het intensiveren van controlemaatregelen op misbruik van sociale voorzieningen. In het verleden hebben wij hier reeds diverse malen aandacht voor gevraagd. Wij zijn dan ook tevreden met de begrote cijfers op dit vlak en hopen dat begroting realisatie zal worden.

Speciale aandacht vragen wij nog voor de winkelcentra van de kern Echt en Susteren. Ze hebben beide te maken met leegloop en een grote leegstand. Dit heeft geen positief effect op het straatbeeld en het vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers. Momenteel worden plannen ontwikkeld om het winkelcentrum in de kern Echt een boost te geven. Wij wachten de plannen hieromtrent met belangstelling af. Wat het winkelcentrum van Susteren betreft is na een grondige opknapbeurt door de gemeente nu particulier initiatief aan zet om de 2de supermarkt te realiseren. Dit zal het winkelend publiek zeker doen toenemen en de leegloop doen afnemen.

Inzake veiligheid willen wij van PNES blijven hameren op een aantal aandachtspunten. Hieronder valt het stimuleren en intensiveren van de buurtpreventieteams. Het heeft uitgewezen dat dit een positief effect heeft op de buurt.

Tevens aandacht voor een verlichtingsplan. Hier zijn door PNES ook al artikel 33 vragen over gesteld. We vragen nogmaals de aandacht, omdat dit ook een gevoel van veiligheid met zich meebrengt. Vooral geldt dit voor de fietsroutes. Veilige en toegankelijke fietsroutes geven een positieve impuls aan toerisme, recreatie en voor de schoolgaande jeugd.

Ook willen wij onder de aandacht brengen dat burgers zich aanmelden voor burgernet. Dit is een systeem waar burgers kunnen worden aangeschreven binnen een bepaalde straal. Bij delicten en of vermissingen kan heel doelgericht een bepaalde groep burgers aangeschreven worden.

Ook vragen wij nogmaals de aandacht voor de doelgroep jongeren van onze gemeente.

Het moet aantrekkelijk blijven voor jongeren om in de gemeente te willen en blijven wonen, dit mede om de vergrijzing tegen te gaan.

Het is dus zaak om te zorgen voor voldoende betaalbare starterswoningen en het handhaven van de startersleningen.

Actieve promotie voor de gemeente doorzetten en ook richten op de jongeren. Ook zorgen voor ruimte voor het organiseren van evenementen. Wij vragen nogmaals de aandacht voor de lastendruk voor wat betreft vergunningen voor evenementen, zowel klein als grootschalig. Ondernemers hebben het idee dat ze tegen worden gewerkt, terwijl dit niet de bedoeling is. Wellicht is het een idee om eens met ondernemers om tafel te gaan zitten, zeker in het kader van het vorige vergadering aangenomen stuk over de nieuwe invulling van het winkelcentrum. Samen met ondernemers maak je een winkelcentrum bruisend.

Wij vragen dan ook een toezegging van de portefeuillehouder, om in gesprek te gaan met de ondernemers van het diverse kernen, om evenementen toegankelijk en mogelijk te maken.

PNES juicht het dan ook toe dat er evenementen georganiseerd kunnen en moeten worden, zeker in een tijd dat er al een behoorlijke druk op ondernemers staat om rond te komen.

Wij danken het college voor hun gericht aanpak voor wat betreft de onveilige situaties op de Echterstraat en de Sint Joosterweg. Tevens op den Dijk op het Hingen. Deze zaken zijn naar aanleiding van artikel 33 vragen van PNES aangepakt. Echter, hiermee zijn we er nog niet en willen we een amendement indienen voor het plaatsen van extra smileys op diverse knelpunten.

Tevens willen wij de portefeuillehouder bedanken voor het terugplaatsen en nieuw plaatsen van afvalbakken op diverse plaatsen in de gemeente Echt-Susteren. Dit ook na artikel 33 vragen van PNES. Na diverse herinrichtingen bleek dat er te weinig plaats en ruimte was om afval/hondenpoep zakjes te dumpen. Er zijn een behoorlijk aantal opnieuw geplaatst om zo weer een betere leefbaarheid te verkrijgen in de diverse kernen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *