Fractie

Veiligheid Larikstraat

PNES werd benadert door een bewoner (inmiddels lid van PNES) van de Larikstraat om de onveilige verkeerssituaties met betrekking tot o.a. het vrachtverkeer op te lossen.

Op de Lariksstraat (Echt-Noord) is momenteel een onveilige verkeerssituatie ontstaan. Deze is ontstaan na het aanbrengen van de z.g. “Knip Lariksstraat” welke moet voorkomen dat vrachtverkeer de Lariksstraat gebruikt als toegangsweg van en naar het bedrijventerrein de Berk. In eerste instantie zou de Lariksstraat geheel afgesloten worden voor alle doorgaand verkeer (a la Olmstraat). Echter tijdens diverse overleggen is een compromis gesloten en is er een z.g. “sluis” aangebracht welke moet voorkomen dat vrachtverkeer, en verkeer breder dan 2,30 m, niet door kan (mag) rijden met bestemming bedrijventerrein de Berk. Tevens zijn aan het begin van de straat (hoek Wilhelminalaan-Lariksstraat) verbodsborden voor vrachtverkeer en verkeer breder dan 2,30 m, na 700 meter geplaatst. Op de Wilhelminalaan zijn geen waarschuwingsborden geplaatst, hierdoor kan het gebeuren dat de chauffeur toch al de Lariksstraat ingedraaid is en dan pas het bord ziet, hij kan (en mag) doorrijden of hier al (gevaarlijk) gaan terugzetten. Meerdere malen per dag komt het voor dat vrachtverkeer doorrijdt en geconfronteerd wordt met de sluis, welke de doorgang blokkeert.

Sluis Lariksstraat 24-jun-2013 (2)

Vrachtwagens gaan dan achteruit zetten en keren dan via de Varenbeuk of de Sleedoornstraat en rijden terug via de Lariksstraat (hierdoor ontstaat ook nog eens dubbel vrachtverkeer op deze straat).
Ook rijden ze via de Varenbeuk of de Sleedoornstraat de woonwijk verder in. Hierdoor ontstaan zeer gevaarlijke verkeerssituaties voor alle weggebruikers, maar vooral ook voor kinderen en fietsers. Ook ontstaat er grote kans op beschadiging van geparkeerde auto´s, tuintjes, afscheidingen e.d. Eveneens ontstaat er door het verder rijden, door genoemde woonwijken, een grote kans op beschadigingen aan o.a. wegdek, groenvoorziening en trottoirs (randen). Ondanks de sluis zijn er toch nog vrachtwagens die door de sluis kunnen rijden. Genoemde situaties doen zich ook ´s nachts voor, welke uiteraard ook nog eens de nachtelijke rust verstoren.

De Lariksstraat is een 30 Km zone wat al aangeeft dat deze straat aan bepaalde eisen moet voldoen om een veilige verkeerssituatie / verblijfsfunctie te creëren.

-Een oplossing kan zijn om, vlak voor de sluis, een gepaste keermogelijkheid te maken
-Geef bij het begin van de Lariksstraat aan dat bedrijventerrein de Berk (voor vrachtverkeer) niet bereikbaar is.
-Plaats op de Wilhelminalaan ook waarschuwingsborden.

Een heel onduidelijk en onoverzichtelijke voorrangsituatie in de z.g. sluis.

Sluis Lariksstraat 24-jun-2013 (0)Door de voorrangssituatie van de fietsers in de sluis ontstaat een onduidelijke en verwarrende en dus onveilige verkeerssituatie. De fietsers komende over het fietspad hebben géén voorrang op de
fietsers welke over de Lariksstraat door de sluis rijden maar hebben wél voorrang op auto´s (motorverkeer) welke door de sluis rijden. Dus de auto´s moeten voorrang verlenen aan de overstekende fietsers. Echter de sluis is voor velen een onbekend obstakel en men zoekt naar “het
gat” om onbeschadigd te kunnen doorrijden. Hierdoor is er geen aandacht voor de voorrangssituatie van de fietsers.

-Een oplossing kan zijn om de auto´s en de fietsers over de Lariksstraat voorrang te geven. Hierdoor wordt de situatie meer doorzichtig.
-Om de snelheid waarmee de auto´s door de sluis rijden te beperken zou een snelheidsbeperkende maatregel aan beide kanten, vlak voor de sluis, een oplossing kunnen bieden.

Aansluitend op deze toelichting hadden we dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

– Is het college van B&W het met ons eens dat hier, met betrekking tot beide aandachtspunten, sprake is van een onveilige situatie?

Antwoord B&W:
Ja, we hebben de door u vermelde verkeerssituatie ter plaatse van de Lariksstraat bekeken en zijn bereid een en ander zo mogelijk op te lossen dan wel te verbeteren.

– Indien het college van B&W het met ons eens is wil men dan ook meewerken om aan deze onveilige situatie spoedig een einde te maken? (mogelijke oplossingen reeds aangegeven)

Antwoord B&W:
Ja. Een deel van de knelpunten wordt veroorzaakt doordat routenavigatiesystemen voor vrachtauto’s nog niet zijn bijgewerkt. Daar kunnen we weinig aan doen. Er is hiervoor namelijk geen overkoepelende organisatie die we daarop kunnen aanspreken. We zullen ter plaatse van de rotonde op de Wlhelminalaan vooraankondigingsborden plaatsen dat de Lariksstraat verderop is afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer. En vlak voor de sluis aan de zijde van de Lariksstraat een keermogelijkheid maken voor vrachtverkeer. Verder hebben we na overleg met de politie besloten om, zoals u voorstelt, de voorrangsregeling in de sluis te wijzigen.

– Indien het college van B&W het niet met ons eens is wil het college dan, in overleg met de bewoners van de Larikstraat en andere omwonenden, toch tot een oplossing komen om een einde te maken aan deze onveilige situaties?

Antwoord B&W
Wij verwachten dat de beschreven aanvullende maatregelen en aanpassingen de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid ter plaatse voldoende zullen verbeteren. En we zullen dat ook monitoren en evalueren. We verwachten dat in mei 2013 buiten een en ander daadwerkelijk is aangepast.

Sluis Lariksstraat 24-jun-2013 (9)