Uncategorized

Update status uitvoering gebiedsvisie Pey

In samenwerking met burgers, verenigingen en de klankbordgroep “Groot Pey” is de gebiedsvisie Pey opgesteld. Dit betreft een visie over de toekomst en leefbaarheid van Pey. PNES heeft deze gebiedsvisie omarmd en uitvoering ervan tot een van onze speerpunten voor de periode 2018-2022 gemaakt. Wethouder Hub Meuwissen (PNES) is benoemd tot projectwethouder en is na zijn benoeming doortastend aan de slag gegaan.

Na een jaar van voorbereiding nadert nu een aantal deelprojecten het stadium van uitvoering. Bij de presentatie in december 2017 was de gebiedsvisie Pey nog een stuk papier zonder financiële dekking. Binnen de coalitie heeft PNES er zich sterk voor gemaakt dat de noodzakelijke middelen beschikbaar komen. De gemeenteraad heeft op 11 juli jongstleden de benodigde middelen beschikbaar gesteld. In totaal is de komende jaren 6,5 mln. gereserveerd voor uitvoering van 7 deelprojecten uit de gebiedsvisie Pey.

Bij onderstaande deelprojecten is de prioriteit gelegd.

  1. Gemeenschapshuis Peijerhoaf;
  2. Omgeving patronaat/ dorpshart Pey
  3. Chatelainplein;
  4. Omgeving Lisweg/Clarastraat;
  5. Herinrichting gebied Heerweg/Kleefstraat
  6. Houtstraat/Martinusstraat:
  7. Wolfsberg

In het najaar 2019 zal een voorlichtingsavond worden gehouden waarbij de inwoners van Pey nader geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen.

De complete gebiedsvisie Pey is in te zien via de volgende link: https://www.pevekoo.nl/wp-content/uploads/2017/12/Gebiedsvisie-Pey.pdf

Onderstaand in het kort op hoofdlijnen de actuele stand van zaken en een beschrijving van de beoogde ontwikkeling.

1. Gemeenschapshuis Peijerhoaf
In overleg met de klankbordgroep Groot Pey en het verenigingsleven in Pey is gekozen voor realisatie van het nieuwe gemeenschapshuis in de voormalige Pejjerhoaf. Deze locatie biedt de mogelijk om het aanwezige zalencomplex in de voormalige Pejjerhoaf te koppelen aan de naastgelegen Fanfarezaal Lei van Naer. Daardoor ontstaan er mogelijkheden om naast verenigingsgebonden activiteiten ook grotere evenementen te organiseren. De voormalige Pejjerhoaf is aangekocht begin 2019. Het beheer en de exploitatie van het pand is in handen van de stichting MFC Pey.

2. Omgeving patronaat / dorpshart Pey 
Reeds jaar en dag bestaat de wens in Pey om de omgeving van het patronaat opnieuw in te richten met o.a. een plein. Het plein moet naast een verblijfsfunctie ook kunnen dienen als overloop voor de parkeerdruk op de Lisweg en in de avonduren in de Schoolstraat. Om daarvoor de benodigde ruimte te verwerven is door de gemeente het pand Kerkstraat 5 aangekocht. Verwerving van het naastgelegen oude jongenspatronaat (niet zijnde het home van scouting Maria Goretti) biedt een goede mogelijkheid tot pleinvorming. Onderhandelingen met de eigenaar van het patronaat hebben er toe geleid dat de verwerving van dit pand tot de mogelijkheden behoort. Gelet op de parkeerdruk in het gebied Lisweg – Houtstraat – Schoolstraat pleiten wij er voor de realisatie van een plein bij het patronaat te bespoedigen (uitvoering in 2020).

3. Chatelainplein
Het Chatelainplein behoeft een opfrisbeurt. Het plein zelf is verouderd, de omgeving bestaat uit veelal leegstaande kantoor- en winkelpanden. Verpaupering dreigt. Daarom is er gekozen voor een opwaardering van deze “rotte plek” in wording. De gemeente wil de opwaardering van het plein vormgeven door:
* Transformatie met functieverandering van de leegstaande voormalige kantoorpanden (Rabobank), supermarkt en dokterspraktijk.
* Opwaardering van het plein als zodanig.
* Herinrichting van de omliggende straten, inclusief vernieuwing van het riool maken eveneens deel uit van de remake.

Andere straten in het gebied Dorpstraat en Houtstraat volgen in de periode 2024-2025.

4.Omgeving Lisweg / Clarastraat
De omgeving van de Lisweg wordt gekenmerkt door een drukke verkeerssituatie met parkeerproblematiek en een drukke aan- en afvoer van verkeer via de Lisweg naar de Clarastraat. De parkeerdruk zal verder toenemen door het gebruik van de Pejjerhoaf als gemeenschapshuis en een mogelijke uitbreiding van de supermarkt. Ongeacht de ontwikkelingen rond de supermarkt is het noodzakelijk het gebied, verkeerstechnisch bezien, te ontlasten. Daarvoor kunnen drie middelen worden ingezet:

Vergroten van de parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving door herinrichting van de locatie van Handboogvereniging de Ster. De vereniging moet hiervoor verplaatst worden naar  een andere locatie (Bandertcomplex),
* Het realiseren van nieuwe parkeergelegenheid door herinrichting van het gebied bij het patronaat en
* Verbetering van routering van snel- en langzaam verkeer op de Lisweg en Clarastraat richting Houtstraat.

5. Heerweg/Kleefstraat
Het project omvat de herinrichting van de straten en vernieuwing van het riool. Het project is reeds in uitvoering. WoonGoed 2 Duizend zal op korte termijn starten met de verduurzaming van zijn woningbezit in het gebied. Het woon- en leefklimaat krijgt daardoor een flinke opwaardering.

6. Houtstraat / Martinusstraat 
Judoclub Hercules gaat zijn accommodatie aan de Martinusstraat verruilen voor een nieuwe accommodatie in het Bandertcomplex. In het nieuwe gebouw wordt tevens een regionaal trainingscentrum gevestigd voor lokaal, regionaal en provinciaal judotalent. De huidige accommodatie aan de Martinusstraat komt vrij voor een nieuwe ontwikkeling. Ook de voormalige landbouwschool staat leeg. Gekozen is voor een lokale ontwikkeling met woningbouw, waaronder appartementen in het schoolgebouw. Om de parkeersituatie in de omgeving te verbeteren wordt onderzocht of de bestaande groenstrook op de hoek Ridderlaan / Houtstraat ingericht kan worden als parkeerstrook (circa 6 parkeerplaatsen).

7. Wolfsberg
De situatie op de Wolfsberg vraagt om aandacht. Onder natte weersomstandigheden is er een probleem met de riolering. De straat is opvallend druk met verkeer van en naar het achterliggende recreatiegebied. Vanuit de invalshoek toerisme is het realiseren van een zitgelegenheid bij de entree vanuit het Kranenbroek voor de vele fietstoeristen, wandelaars en pelgrims van het Pieterpad een wens. Het straatbeeld maakt een rommelige indruk, die met kleine aanpassingen voor de korte termijn — vooruitlopend op een renovatie van het riool en herinrichting – al verbeterd kan worden. Wij willen aan de wensen van de inwoners van de Wolfsberg tegemoet komen met een twee fasen plan, waarbij voor de korte termijn enkele kleinschalige maatregelen worden genomen om het verkeer te reguleren en recreanten een rustplek te gunnen. Zo is de buurt in overleg met de nabij gelegen manege over een mogelijke wijziging van de entree. Tevens willen we aansluiten bij wijzigingen in de inrichting van het WML terrein, die op korte termijn gaan plaatsvinden. Voor de lange termijn staat dan de herinrichting van de straat met vernieuwing van het riool op de planning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *