Uncategorized

PNES vraagt provincie voor extra compensatie Nieuwstadt bij uitbreiding Nedcar.

Gisteren tijdens een raadsbijeenkomst met de provincie Limburg en een afvaardiging van VDL Nedcar heeft PNES haar ongenoegen geuit over de voorgestelde compensatie voor Nieuwstadt in het kader van de uitbreiding van VDL Nedcar.

Werkgelegenheid in onze provincie vindt PNES een zeer belangrijk issue. Het stimuleren van ondernemers en proactief meewerken met groeiplannen van ondernemers om verdere economische groei in onze regio te stimuleren heeft PNES hoog in het vaandel. Deze economische doelstelling mag echter niet uitsluitend ten koste gaan van de leefbaarheid van de naaste omwonenden, in dit geval met name die van onze inwoners in Nieuwstadt.

Een uitbreiding als deze heeft altijd consequenties voor de leefomgevingen en bij Nedcar heeft dat met name betrekking op de geluidstoename als gevolg van toenemend industrielawaai alsmede verandering in verkeersintensiteit, lichtinvloeden en een horizonverandering.

In Nieuwstadt zal een aantal woningen geconfronteerd worden met een hogere geluidsbelasting. Er worden weliswaar een aantal maatregelen voorgesteld maar dat laat onverlet dat er een Hogere Waarde Besluit door de provincie genomen moet worden. Wij hebben de provincie met klem verzocht alle mogelijke maatregelen te nemen om deze geluidstoename tot een minimum te beperken.

Alle consequenties van de uitbreiding van NedCar zullen op een redelijke wijze gecompenseerd moeten worden.

Voor de fracties van PNES betekent dit dat:

1. De landschappelijke inpassing van NedCar robuuster moet worden o.a. door  het doortrekken van de grondwal langs de N276. Nu is er slechts een strook bosplantsoen voorzien. Door een robuuste geluidswal wordt een visuele afscheiding tussen het Nedcar terrein en Nieuwstadt gecreëerd waardoor de overlast in de vorm van strooilicht en rangerende vrachtwagens wordt voorkomen.

2. De 10 ha. wettelijke natuurcompensatie dient te landen in de nabijheid van Nieuwstadt en  niet zoals nu wordt voorgesteld elders in de gemeente Echt-Susteren,

3. Van de bovenwettelijke compensatie is op dit moment nog onvoldoende vastgelegd.

In een vorige bijeenkomst met de provincie en VDL Nedcar is nadrukkelijk aangegeven dat bovenwettelijke compensatie een belangrijke voorwaarde is om met de Nedcar uitbreiding in te stemmen. De organisatie van avonden met inwoners en belangengroeperingen om te komen tot natuurcompensatie voor de uitbreiding (de zogenaamde schetsschuiten ) hebben op zijn minst de suggestie gewekt dat een groot deel van die plannen ook daadwerkelijk zouden worden uitgevoerd. Bovendien is door de Deputé dit ook toegezegd. Als dan nu blijkt dat er nauwelijks middelen aanwezig zijn om aan die compensatie invulling te geven is dat voor onze fractie totaal onaanvaardbaar

Het vooruitschuiven van deze compensatie, door eventuele wensen op te nemen in de Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek is niet acceptabel. Immers het PIP wordt nu vastgesteld en daar hoort de compensatie bij. Compensatie voor Nieuwstadt is voor PNES een essentieel issue.

Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat de tot nu toe bekende compensatie maatregelen totaal onder de maat zijn. Het feit dat er steeds vanuit gegaan is dat bij de start van het PIP deze maatregelen hiervan onderdeel zouden uitmaken, maakt het bijna onmogelijk om in te kunnen stemmen met het voorliggende plan. We hebben dan ook een dringend beroep gedaan op het college van gedeputeerde staten van de provincie  om voor het verstrijken van de ter inzage termijn, te komen met concrete (financiële) plannen met betrekking tot de bij dit plan horende (boven) wettelijke compensatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *