Fractie

PNES stelt kritische vragen over uitbreiding asielzoekerscentrum te Pey-Echt

Wij hebben kennis genomen van het collegebesluit d.d. 29 september 2015 om medewerking te verlenen aan een verzoek van het centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA) tot herinrichting van het in onze gemeente gevestigde asielzoekerscentrum, wat een uitbreiding van het aantal opvang plaatsten tot circa 600 impliceert.

Tijdens de rondvraag in de commissievergadering algemene zaken d.d. 9 september 2015 zijn vragen gesteld of Echt-Susteren te maken zal krijgen met een uitbreiding van de COA-locatie te Pey als gevolg van de actuele vluchtelingenstroom naar West-Europa. Door de portefeuillehouder Dhr. Hessels is toen geantwoord dat de gemeente Echt-Susteren momenteel onderdak biedt aan 414 asielzoekers en over uitbreiding van het aantal asielzoekers wat hem betreft pas kan worden gedacht als de omringende gemeenten van Echt-Susteren ook zoveel asielzoekers opvangen.

PNES heeft het college van B&W naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen gesteld:

1) Wanneer heeft de Gemeente Echt-Susteren het verzoek van het COA tot uitbreiding van de opvang locatie in Echt-Susteren ontvangen?

2) Kan het college ons een verklaring geven van / deelgenoot maken van de achtergrond van de beleidswijziging tussen 9 september 2015 en 29 september 2015. Ons zijn immers geen feiten bekend over opname van dergelijke aantallen vluchtelingen door de ons omringende gemeenten?

3) Is het college bekend dat er in de samenleving steeds meer bezorgdheid en onrust ontstaat over de toenemende vluchtelingenstroom naar Nederland, met name als gevolg van de impact op onder meer sociale cohesie in de samenleving, veiligheidsaspecten en mogelijke infiltratie door strijders van het terreurnetwerk IS.

4) Deelt het college onze mening dat het gezien deze maatschappelijke bezorgdheid, het beter was geweest (ondanks het feitelijke mandaat van het college) een besluit over een eventuele uitbreiding van de opvang van vluchtelingen in onze gemeente voor te leggen aan de gemeenteraad?

5) Is het college bereid het genomen besluit te herzien en alsnog ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad?

6) Verwacht het college in de (nabije) toekomst een verdere uitbreiding van de opvang van het aantal vluchtelingen in Echt-Susteren en zo ja, is het college bereid ons toe te zeggen indien een dergelijk nieuw verzoek komt dit aan de gemeenteraad voor te leggen?

7) Kunt u ons aangeven wat de kosten van deze uitbreiding voor de gemeente Echt-Susteren zijn en wat het effect hiervan is op de gemeentelijke begroting (zowel structureel als incidenteel).

8) Heeft u kennis genomen van recente berichtgeving de media waarin melding wordt gemaakt van onder meer:
• agressie en geweld tegen christelijke vluchtelingen in AZC`s;
• (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen in AZC`s;
• De stellingname van het terreur netwerk IS dat circa 4000 strijders in Europa zijn geïnfiltreerd onder de vluchtelingen.
• Diverse instanties grote AZC`s afraden in verband met spanning en geweld;

Zo nee,
Zou u daar alsnog kennis van willen nemen van deze berichtgeving en vervolgens onderstaande vraag beantwoorden.

Zo ja,
Heeft u deze berichten meegenomen bij de besluitvorming hieromtrent en kunt u de veiligheid van zowel (alle) vluchtelingen in het AZC alsook de bevolking van Echt-Susteren garanderen.

9) Zou u deze vragen a.u.b. afzonderlijk en voldoende uitvoerig willen beantwoorden?

Wij wachten met belangstelling de beantwoording door het college van B&W af.