Fractie

INBRENG PNES ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2015

Voorzitter, de begroting laat een meerjarig structureel en duurzaam financieel evenwicht zien, waarbij er zelfs sprake is van een overschot. Wij willen het college complimenteren dat het er in geslaagd is de in de primitieve begroting geraamde tekorten om te zetten in een overschot. Gezien de risico`s in het sociale domein is echter voorzichtigheid geboden. De buffer die gecreëerd wordt hebben we nodig om eventuele tegenvallers uit hoofde van risico`s die nog bestaan op het gebied van ondermeer het sociale domein en de hoogte van de algemene uitkering te kunnen opvangen. Partij Nieuw Echt-Susteren is altijd voorstander geweest het voorzichtigheidsprincipe te hanteren en een sober en solide financieel beleid te voeren, om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen, zonder directe lastenverhoging voor de burgers. Wij roepen het college wel op er zich voor in te spannen de locale lasten druk op en waar mogelijk weer onder het provinciale gemiddelde te brengen.
Voorzitter, Partij Nieuw Echt-Susteren is zeer verheugd met de recente ontwikkelingen omtrent het centrumplan Susteren. Susteren het winkelcentrum te geven waar het al jaren op wacht en recht op heeft is voor Partij Nieuw Echt-Susteren een van de speerpunten voor deze raadsperiode. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de schop nu de grond in kan en aan de behoefte van de inwoners van de kern Susteren tegemoet gekomen kan worden. In het verlengde van het winkelcentrum ligt de Dieterderweg. Deze zal aangepakt worden met verkeersremmende maatregelen en ingericht worden als een 30 kilometer zone. Wij hopen dat deze ontwikkelingen en maatregelen een stevige positieve impuls geven aan de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kern Susteren.

Om de verkeersveiligheid van de Zuiderpoort in Echt te verhogen komt ter hoogte van Action en Heuts een oversteekplaats d.m.v. een middengeleider. Vorig jaar heeft Partij Echt-Susteren artikel 33 vragen gesteld over de verkeersveiligheid van de Zuiderpoort n.a.v. enkele incidenten. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het college adequaat opvolging heeft gegeven aan de zorgen die wij hebben geuit.

De laatste tijd bereiken ons veel berichten van verontruste inwoners over de hangplekken op parkeerplaatsen, vooral bij sportparken. Er gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen ! Wij denken dan ook dat deze problematiek een prioriteit verdiend bij de toezichthouders Ook is het soms matig gesteld met de verlichting bij deze sportparken wat de bezoekers in de avonduren en vooral in de winter een onveilig gevoel bezorgd.
Met name het sportpad en de parkeerplaats bij sportpark in de Bandert. Gaarne toezegging van de portefeuillehouder om dit te onderzoeken en indien noodzakelijk maatregelen te nemen.

Voorzitter, sinds enkele jaren zet het college actief in op het promoten van onze gemeente, ondermeer middels de promotiecampagne “het smalste stukje Nederland.” Partij Nieuw Echt-Susteren staat positief tegenover deze campagne die Echt-Susteren op de kaart zet in zowel binnen als buitenland. Tevens zijn wij verheugd met de toetreding tot de Citta-Slow gemeenten, een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Onze complimenten hiervoor aan het college.
Voorzitter, we moeten er echter voor zorgen dat we in het smalste stukje niet smal gaan denken. De focus ligt nu vooral bij toerisme en is gericht op rust en recreatie.

Wij zijn van mening dat de Image building / regio branding van de gemeente Echt-Susteren niet louter een toeristische insteek moet hebben maar in een breder perspectief gevoerd dient te worden. Echt-Susteren moet op de kaart gezet worden als een aantrekkelijke woon-werk gemeente die gepromoot moet worden als centraal gelegen aantrekkelijke woongemeente in Limburg met ruime mogelijkheden op gebied van sport, onderwijs, cultuur en natuur, uitgaans gelegenheden en gunstig vestigingsplaats voor ondernemers, mede om ontgroening als gevolg van bevolkingskrimp tegen te gaan en jongeren aan onze gemeente te binden.
We moeten er voor waken dat we niet verder gaan vergrijzen en de jongeren wegtrekken. Hierbij is het van groot belang dat Echt-Susteren geen oubollig imago krijgt, maar het imago heeft van een bruisende gemeente met voldoende mogelijkheden voor jong en oud.
De promotiecampagne van Echt-Susteren moet anders. Deze campagne is nu te veel gericht op de ouderen, rust en recreatie. Naar onze mening moet het accent komen te liggen op al het goede dat Echt-Susteren te bieden heeft. De promotiecampagne zou wat ons betreft wat vernieuwender en innovatiever mogen zijn. Kortom de gemeente moet zich profileren als een gemeente die zich richt op alle lagen en alle behoeften van de bevolking: jong en oud!
Voorzitter, Partij Nieuw Echt-Susteren vindt het zeer belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden om in de gemeente te komen wonen. Tevens moet de gemeente ervoor zorgen dat de jongeren die er nu wonen, ook met plezier binnen de gemeente blijven wonen. Daarom vinden we het een goed initiatief dat de startersleningen gecontinueerd worden, maar verzoeken we het college ook de promotiecampagne en het daarmee samenhangende beleid af stemmen op het aantrekkelijk houden van onze gemeente voor de jongeren.

Ook voor ondernemers in het smalste stukje Nederland zal er eens gekeken moeten worden naar mogelijkheden om het de ondernemers makkelijker te maken. Momenteel hebben we te maken met een hoge leegstand in het centrum.
Dit heeft geen positief effect op het straatbeeld in het centrum en het vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers. Wellicht moet de gemeente het gesprek aangaan met de verhuurders van deze leegstaande winkelpanden, om te bezien of zij nog ideeën hebben om de leegstand in het centrum aan te pakken.
Op die manier kan er vanuit 2 invalshoeken bekeken worden naar eventueel mogelijke verbetering waar de gemeente een rol in kan spelen.
Naar aanleiding van een motie van Partij Nieuw Echt-Susteren is vorig jaar een budget beschikbaar gesteld aan de ondernemingsvereniging voor het opfleuren van het centrum. Het budget is ter beschikking gesteld om door middel van bloembakken, verlichting, versiering etc. het centrum weer een gemutliche uitstraling te geven. In de praktijk hebben wij hier nog weinig resultaten van gezien en naar onze mening is hier tot op heden nog niet het maximale uit gehaald. Graag horen wij van het College wat de stand van zaken hieromtrent is.

Voorzitter, wat ook geldt voor de jeugd is dat ze graag deelnemen aan het uitgaansleven. In de afgelopen jaren zijn er vele uitgaans en horecagelegenheden verdwenen binnen de gemeente. Om het uitgaansleven in stand te houden moeten we diegene die er nog zijn koesteren en wellicht ook kijken of we die ondernemers op een bepaalde manier tegemoet kunnen komen door een pro actieve houding bij initiatieven en het verminderen van overbodige regeldruk. Ook vinden wij dat buiten de vaste jaarlijkse evenementen ruimte moet zijn om een paar buiten evenementen te organiseren, zonder dat ondernemers in de kernen gedwongen moeten worden om uit te wijken naar het evenemententerrein. Het evenementen terrein in de Bandert ligt er nu circa 5 jaar en tot op heden is er naar onze informatie nog geen enkel groot evenement georganiseerd, het doet nu vooral dienst als parkeerplaats. Naar onze mening een erg dure parkeerplaats. Wij concluderen hieruit dat het voor ondernemers, particulieren en verenigingen geen aantrekkelijke locatie is om hier iets te organiseren. Voorzitter, wij vinden dat de ondernemers de kans moeten krijgen om ook in de buurt van hun eigen onderneming een evenement te organiseren.

Voorzitter, Nederland heeft door de grote vluchtelingenstromen die op gang zijn gekomen naar Europa momenteel te maken met de hoogste asielaanvragen sinds eind jaren 90. De opvang van deze mensen komt op het bordje van de gemeenten terecht. Partij Nieuw Echt-Susteren heeft geconstateerd dat er in de samenleving steeds meer onrust en zelfs weerstand ontstaat onder sommige lagen van de bevolking tegen te grote en geconcentreerde opvang van vluchtelingen. Reeds in diverse gemeenten zijn raadsvergaderingen verstoord of zelfs noodgedwongen afgelast, zijn emoties hoog opgelopen en het absolute dieptepunt was dat staatsecretaris Dijkhof in het Drentse dorp Oranje te maken kreeg met fysiek geweld toen hij door ongeruste inwoners werd belaagd. Deze signalen uit de samenleving mogen niet genegeerd worden om te voorkomen dat de afstand tussen de burger en de politiek wordt vergroot.

Al met al constateren wij dat de opvang van vluchtelingen voor veel mensen een beladen onderwerp is wat grote impact kan hebben op de sociale cohesie in de samenleving en wat helaas kan leiden tot het vergoten van de tegenstellingen in de maatschappij, verruwing in de samenleving en impact heeft op het veiligheids en leefbaarheidsgevoel van mensen. Dit zijn allen zaken die Partij Nieuw Echt-Susteren in onze gemeente wil voorkomen.
In onze gemeenten is al jaren een opvang locatie van het COA gevestigd. De gemeente Echt-Susteren biedt momenteel onderdak aan ruim 400 asielzoekers en breidt het aantal opvang plaatsen uit naar 600. Gelukkig heeft het AZC in het verleden niet of nauwelijks tot problemen geleid inzake openbare orde en veiligheid. Wij prijzen ons hiermee gelukkig.

Voorzitter, partij Nieuw Echt-Susteren is van mening dat onze gemeente met het bieden van 600 opvangplaatsen ruimschoots aan haar maatschappelijke verplichting heeft voldaan. Wij willen het college dan ook met klem verzoeken om de opvang van asielzoekers c.q. vluchtelingen in onze gemeente nu en in de toekomst niet verder uit te breiden maar de focus te leggen bij een adequate integratie en participatie van de te huisvesten statushouders in de gemeenschap van Echt-Susteren. Graag ontvangen wij in dezen een toezegging van het College.

Integratie is gelijkwaardig lid worden van een samenleving en daar volwaardig aan meedoen. Voor vluchtelingen die vanuit de opvang in een gemeente komen wonen en uit gebieden komen met een andere cultuur, wetten en stelsel van normen en waarden is dit vaak een grote stap. Dit vereist adequate aandacht.

Voorzitter, vanaf 1 jan 2015 een nieuwe situatie voor gemeente zorgverzekeraar en zorgaanbieders.
Hoe zit het ook alweer? Onze gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurige zieken en ouderen. Een deel van deze taken had de gemeente voor 1 jan 2015 ook al, maar andere taken werden overgenomen van provincie en rijksoverheid, gepaard met een flinke bezuinigingsslag.
Op de eerste plaats gaat vanuit Partij Nieuw Echt-Susteren onze complimenten aan de wethouders die het sociale domein beheren en ambtenaren hoe ze op deze wijze afgelopen perioden vorm hebben gegeven in samenwerking met de MER gemeenten. De wijze waarop de raad is geïnformeerd verdiend een groot compliment aan alle die hierbij waren betrokken. De stap van plannen naar uitvoeren heeft ook bij Partij Nieuw Echt-Susteren zorgen gebaard, zeker voor de mensen die hier gebruik van maken, zij moeten immers de omslag maken. De bewustwording voor iedereen is dat wij de toekomstige ontwikkeling moeten accepteren, denk aan vergrijzing, zorgkosten die anders georganiseerd moeten worden. Wij moeten daarbij participeren, omzien naar elkaar, creatief wezen. De gemeente is in de transitiefase gaan samenwerken met de inwoners van Echt-Susteren en zorgaanbieders aan nieuwe zorggemeenschappen. Geen vernieuwing van zorg binnen dit tijdperk maar volgens Partij Nieuw Echt-Susteren een nieuw tijdperk van zorg waar de burgers de hoofdrol hebben, zelf initiatief nemen. Zo kom je achter de wensen en behoeften van onze burger. Partij Nieuw Echt-Susteren staat achter een zorggemeenschap waar de mens centraal staat. Wij staan achter het beleid van eigen verantwoordelijkheid van inwoners en zorgaanbieders. Minder bureaucratie en maatwerk op dorps-en wijkniveau met gemeente als regisseur.

Toch zal het een zoektocht zijn met stappen vooruit dan wel achteruit, kritisch evalueren met het bewustzijn dat er wel eens iets fout kan gaan. Desondanks willen wij natuurlijk streven naar optimale dienstverlening. Voorzitter, wij zullen de transitie naar transformatie kritisch blijven volgen want verantwoording nemen betekent ook elkaar aanspreken op mogelijkheden.

Voorzitter, voor 2016 is er een subsidie aan professionele instellingen begroot van circa 2,5 mln. Hiervan heeft 664.000 euro betrekking op de bibliotheek en 137.000 euro op het museum van de vrouw. Uit de begroting constateren wij dat met betrekking tot de bibliotheek het aantal leden en uitleningen afneemt. In 2015 had de bibliotheek in onze gemeente circa 4200 leden. Dit betreft derhalve slechts 13% van de inwoners van onze gemeente.
Als we de jeugdleden ( welke automatisch en gratis lid zijn via de basisschool) niet meerekenen zijn er slechts 1450 mensen betalend lid van de bibliotheek in onze gemeente. Afgezet tegen de jaarlijkse kosten betreft dit circa 458 euro subsidie per betalend lid. Partij Nieuw Echt-Susteren denkt dat de huidige opzet van de bibliotheek mede gezien de digitalisering geen toekomst meer heeft en in deze vorm tegen deze kosten niet meer is te rechtvaardigen. Naar wij begrepen hebben worden de hoge kosten met name veroorzaakt door huisvesting en overheadkosten van biblionova. Partij Nieuw Echt-Susteren wil het college dan ook verzoeken alternatieven te gaan onderzoeken waarbij het al dan niet handhaven van de samenwerking met biblionova en huisvestiging op een andere locatie worden afgewogen. Uitgangspunt zou hierbij wat ons betreft een kostenreductie van minimaal 50% dienen te zijn.
Met betrekking tot het museum van de vrouw constateren wij dat van de 137.000 euro subsidie er 100.000 besteedt dient te worden aan de huur van het gebouw. Als gevolg hiervan zijn er middelen beschikbaar voor het organiseren van slechts 1 expositie op jaarbasis. Naar onze mening wordt hiermee het doel van het museum volledig voorbij geschoten. Zoals wij begrepen hebben eindigt de huurovereenkomst inzake plats 1 medio 2017. Gezien de leegstand van winkel / c.q. bedrijfspanden in onze gemeenten zou de gemeente wat ons betreft een uitstekende onderhandelingspositie moeten hebben met de eigenaar van de huidige locatie om de huurprijs fors te verlagen. Waarbij ons inziens ook van belang is dat het markante historische gebouw van het oude raadhuis een zinvolle invulling krijgt en niet door leegstand mag verloederen.