Fractie

Onkruidbestrijding Peijerhoes

Het Pejjerhoes binnen onze kern Pey is op de begane grond in gebruik voor
begeleid wonen door dementerenden. Op de etages erboven zijn zorgwoningen gevestigd.
De bewoners hiervan zijn hoogbejaard en hebben zorg nodig. Het moge duidelijk zijn dat
deze mensen zelf niet in staat zijn om de bestrating rond dit gebouw onkruidvrij te houden.
Het is ook duidelijk dat in het gemeentelijk beleid is bepaald dat slechts 1x per jaar iets
gedaan word aan onkruidbestrijding. Pejjerhoes 2Aan een door PNES ingediende motie is inmiddels invulling gegeven. Deze motie had de strekking om mensen welke een WWB uitkering krijgen middels een socialreturn traject weer werkzaam te laten zijn. Er is een serviceteam aangesteld wat ingezet kan worden voor o.a. onkruidbestrijding. Een goede invulling zou hieraan gegeven kunnen worden om, zeker ook bij verzorgingshuizen, dit team in te zetten voor het onkruidvrij houden van de betreffende woonomgeving. Dit zou meerdere malen per jaar kwalitatief goed moeten gebeuren.

Pejjerhoes
Daarom dan ook de volgende vragen:

Vraag: Is het college van B&W het met ons eens dat bewoners van o.a. ‘t Pejjerhoes zelf niet kunnen zorgen voor een onkruidvrije omgeving?

Antwoord B&W: Het College is het hiermee eens.

Vraag: is het College het met ons eens dat alles gedaan moet worden, zeker bij verzorgingstehuizen/zorgwoningen, om te zorgen voor een onkruidvrije woonomgeving?

Antwoord B&W: Het College deelt deze mening niet. Het kwaliteitsniveau voor o.a. onkruidbeheersing op verhardingen is voor de gehele gemeente op een niveau (kwaliteitsniveau Basis, CROW meetlat B) vastgesteld waarbij een onkruidvrije omgeving op basis van het gekozen kwaliteitsniveau Basis, een utopie is. Daarnaast is er het afgelopen jaar bezuinigd op het bestrijden van onkruid. Dit had tot gevolg dat het vastgestelde kwaliteitsbeeld niet werd gehaald.

Vraag: Is het College van B&W bereid om medewerking te verlenen en structureel te zorgen voor een onkruidvrije woonomgeving van verzorgingstehuizen/zorgwoningen , zoals bijvoorbeeld bij ‘t Pejjerhoes?

Antwoord B&W: Nee, dit wijkt af van het gekozen beleid (kwaliteitsbeeld) en hiervoor is budgettair geen ruimte.

Vraag: Is het College van B&W bereid om alles maar dan ook alles te doen om zeker bij
verzorgingstehuizen/zorgwoningen te zorgen voor kwaliteit met betrekking tot de
onkruidbestrijding.

Antwoord B&W: Het College is van mening dat het bestrijden van onkruid op verhardingen,
conform het vastgestelde kwaliteitsniveau, voldoende recht doet aan de kwaliteit die verwacht mag worden rondom verzorgingstehuizen/zorgwoningen. Er worden dan ook geen specifieke maatregelen getroffen voor deze doelgroep.