Vereniging PNES

Partij Nieuw Echt-Susteren speelt in op de toekomst!

Gezondheidszorg betaalbaar Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken toegeschoven door de rijksoverheid op het gebied van jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) / Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en arbeidsparticipatie. Dit wordt ook wel de drie decentralisaties binnen het sociale domein genoemd. De kosten van de uitvoering van deze taken zullen op termijn meer dan 50% van de gemeentelijke begroting betreffen. (voor Echt-Susteren circa 35 miljoen euro).

Dit houdt in dat ook de inhoud van het raadslidmaatschap verandert. Raadsleden dienen besluiten te nemen over zaken als gezins- en jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, pleegzorg, passend onderwijs, zorg aan huis, dagbesteding en individuele voorzieningen voor zieken en ouderen, re-integratie, inburgering, sociale werkvoorziening en vele andere zaken binnen het sociale domein.  Dit houdt in dat raadsleden meer dan in het verleden specifieke kennis en deskundigheid moeten hebben om hun raadslidmaatschap goed te kunnen uitoefenen. Een raadslid moet daarom niet alleen op de hoogte zijn van lokale

Huizinga Trix (Large)

thema’s.

PNES heeft  ingespeeld op deze nieuwe uitdagingen door enkele mensen met ruime ervaring en  specifieke kennis betreffende jeugdzorg, WMO/AWBZ en arbeidsparticipatie op te nemen op de kandidatenlijst in de personen van Trix Huizinga (nr. 5) en Riny Hees (nr. 7).

Trix Huizinga heeft  in de ruim 20 jaar dat zij werkzaam is geweest bij stichting Pergamijn (voorheen Pepijn) in diverse leidinggevende functies ruime ervaring opgedaan op het gebied van WMO/AWBZ  en participatie van zieken/zorg behoevende in de maatschappij. Tevens is Trix aangesloten geweest bij het WMO platvorm en is zij lid van het klantenberaad van de PIW-groep, welke adviezen geeft over beleidswijzigingen in het kader van jeugdzorg en WMO/AWBZ. Vanuit haar huidige werk  bij het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) is zij ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg.

IMG_0899 Riny Hees is ruim 35 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, momenteel als zorgcoördinator binnen Orbis verpleging en verzorging. Hier heeft zij ruime ervaring opgedaan met de impact van de genoemde beleidsvelden in de dagelijkse praktijk. De WMO  is een belangrijk speerpunt binnen haar functie.

Trix en Riny zouden gezien hun ervaring en expertise van grote toegevoegde waarde kunnen zijn in de nieuwe gemeenteraad van Echt-Susteren, gezien de zeer grote  financiële en sociale impact die deze veranderingen voor onze gemeente zal hebben. Het is immers in het belang van alle burgers dat de juiste keuzes worden gemaakt op deze belangrijke beleidsvelden.

Belangrijk is nog om te vermelden dat Partij Nieuw Echt-Susteren met voorkeurstemmen werkt. Dit houdt in dat de behaalde raadszetels zullen worden ingenomen door de kandidaten die bij de verkiezingen de meeste stemmen hebben behaald. De plaats op de kandidatenlijst heeft hierdoor geen invloed op de kans al dan niet verkozen te worden in de gemeenteraad.