Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op deze pagina vindt u het verkiezingsprogramma waarmee Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) op 21 maart 2018 deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Echt-Susteren. In dit verkiezingsprogramma zullen wij de hoofdpunten van ons beleid uiteenzetten over financiën, economische zaken, veiligheid, cultuur, onderwijs, ouderen- en jongerenbeleid en het sociale domein.

PNES is een lokale partij die in 2009 is opgericht om een nieuw en fris geluid te laten horen in de lokale politiek. Het nieuw staat voor vernieuwend in de manier van denken, van samenwerken, van nieuwe initiatieven en voor een nieuwe generatie. Met een jonge, vernieuwende kandidatenlijst met mensen met uiteenlopende specialismen en achtergrond willen wij dit verfrissende geluid laten horen in de politiek van Echt-Susteren.

PNES is een partij die niet tegenover, maar tussen de burgers staat! PNES is een echte volkspartij die het belangrijk vindt om kort bij de burger te staan. We luisteren naar signalen vanuit de bevolking, zodat we kunnen inspelen op de wensen en behoefte van de burger, om daardoor dienstbaar te kunnen zijn aan de burger. De afstand tussen de burger en de politiek dient zo klein mogelijk te zijn. PNES is een onafhankelijke lokale partij en denkt dan ook niet in termen van links of rechts, maar focust zich op het belang van onze gemeente. Per thema bekijken wat de beste oplossing is voor de burgers van Echt-Susteren.

PNES wil de gemeente Echt-Susteren, het “smalste stukje Nederland”, als centraal gelegen plattelandsgemeente tussen Roermond, Sittard-Geleen, België̈ en Duitsland verder ontwikkelen als een aantrekkelijke woon-werk gemeente. Wij willen er samen met de burgers naar streven dat de gemeente leefbaar blijft op een financieel gezonde basis. Met oog voor veiligheid, duurzaamheid betrokkenheid voor jong en oud, en stimulerend werkt voor huidige en nieuwe ondernemers. En met voldoende mogelijkheden voor recreatie en ontplooiing van onze cultuur. Wij zien onze gemeente als een gemeente die regionaal en internationaal intensief samenwerkt, maar met behoud van onze eigen identiteit. Kleinschaligheid en herkenbaarheid zijn immers de fundamenten voor betrokkenheid van de burger bij de lokale politiek

In de periode 2014-2018 hebben wij voor het eerst deel uitgemaakt van de coalitie en een bijdrage mogen leveren aan het bestuur van onze gemeente. Mede door onze inzet zijn een aantal belangrijke projecten gerealiseerd of gestart in onze gemeente. Denk hierbij aan:

 • De schop die eindelijk de grond in is gegaan met betrekking tot het centrumplan Susteren.
 • De realisatie van een multifunctionele accommodatie voor verenigingen in het Connect College en het oude raadhuis van Echt.
 • De aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in Echt en Susteren.
 • De renovatie van het zwembad en herinrichting van sportpark de Bandert.
 • 500.000 euro subsidie voor een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging EVV waar naast EVV ook de jeugd van de voetbalverenigingen van Sint Joost en RIOS gebruik van gaan maken.
 • De nieuwbouw van diverse gemeenschapshuizen in de kernen zoals de Koppel in Dieteren en het patronaat in Sint Joost.
 • De renovatie van de sporthallen in Susteren (Reinouthal) en Nieuwstadt (de Sjirp).
 • Diverse verkeerstechnische reconstructies om de verkeersveiligheid te verhogen zoals de herinrichting van de Zuiderpoort, de aanleg van een fietspad voor onder meer de schoolgaande jeugd langs de Fahrenheitweg en verkeersveiligheid rondom de scholen.
 • De herinrichting van wegen in onder meer Berkelaar, Echt centrum, Sint Joost, Dieteren, Koningsbosch, Roosteren en Susteren.
 • De realisatie van zorgwoningen in de kernen Sint Joost (Kloostershof), Schilberg (locatie voormalige basisschool) en Echt (sporthal voormalige LTS).
 • Start huiskamer (Plus) projecten voor ouderen die behoefte hebben aan dagbesteding in de gehele gemeente.
 • Volledige medewerking aan RoadMap Duurzame energie, met als belangrijk resultaat de oprichting van “Echt-Susteren Energie” door vrijwilligers. (Energiecoöperatie).
 • Ontwikkeling gebiedsvisie Pey.

Hoofdpunten van beleid 2018-2022

Financiën / openbaar bestuur

 • Financieel gezond beleid,
 • Streven naar structureel financieel begrotingsevenwicht,
 • Lokale lastendruk (gemeentelijke belastingen) beneden het provinciale gemiddelde,
 • Geen automatische OZB verhoging, maar eerst snijden in eigen vlees als bezuinigingen noodzakelijk zijn,
 • Afschaffen raadscommissies,
 • Openbaar declaratieregister voor het college van burgemeester & wethouders,
 • Stimuleren burgerparticipatie bij besluitvorming,
 • Echt-Susteren blijft Echt-Susteren, geen verdere herindeling.

Economische zaken

 • Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven: Concurrerende grondprijzen, geen onnodige regeldruk en zorgdragen voor hoog niveau van infrastructurele voorzieningen en zodoende zorgdragen voor werkgelegenheid in onze gemeente,
 • Meewerken met groeiplannen lokale en regionale ondernemers, werkgelegenheid staat voorop,
 • Stimuleringsmaatregelen voor startende ondernemers,
 • Waar mogelijk gunning overheidsopdrachten aan lokale ondernemers,
 • Handhaven gratis parkeren in de gehele gemeente,
 • Afschaffen welstandscommissie, behoudens monumenten / beschermd dorpsgezicht,
 • Handhaving subsidiëring voor dorp ontwikkelings- programma`s.
 • Actief beleid voeren om leegstand in winkelcentra tegen te gaan.

Veiligheid

 • Stimuleren en intensiveren buurtpreventieteams,
 • Adequaat verlichtingsplan, ook in het buitengebied,
 • Stimuleren deelname aan burgernet,
 • Intensiveren regionale en internationale samenwerking hulpdiensten,
 • Handhaven Damocles beleid inzake hennepkwekerijen,
 • Handhaven zerotolerance beleid tegen motorbendes,
 • Uitbreiding snelheids-remmende maatregelen in onder meer 30 km zones en op onveilige plaatsen,
 • Meer blauw op straat, tevens bij evenementen,
 • Intensivering handhaving door politie (zerotolerance),
 • Veilige fietsroutes toerisme, recreatie, schoolgaande jeugd,
 • Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte (wegen en groen).

Ouderen

 • Handhaven gesubsidieerd taxigebruik voor ouderen,
 • Goede uitvoering geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zodat ouderen/ burgers met een beperking actief mee kunnen blijven doen in onze gemeenschap,
 • Goede openbaar vervoer verbindingen van en naar de (kleine) kernen,
 • Bouw van voldoende levensloopbestendige woningen,
 • Handhaving voorzieningenniveau in kleine kernen, tevens met oog op vergrijzing,
 • Handhaving subsidiëring bewegen in groepsverband voor ouderen.

Jongeren

 • Bouw van voldoende betaalbare starterswoning,
 • Handhaven startersleningen,
 • Zorgdragen voor voldoende goedkope huurwoningen,
 • Zorgdragen voor voldoende ruimte voor vrije sector bouw in alle kernen en betaalbare grondprijzen,
 • Actieve promotie Echt-Susteren als centraal gelegen aantrekkelijke woongemeente in Limburg met ruime mogelijkheden op gebied van sport, onderwijs, cultuur en natuur,
 • Initiatieven vanuit (horeca) ondernemers zoveel mogelijk stimuleren, niet belasten met onnodige gemeentelijke regeldruk,
 • Faciliteren in het organiseren van grootschalige buiten- evenementen voor de jeugd,
 • Zorgdragen voor genoeg mogelijkheden voor vertier / uitgaansgelegenheden in de eigen gemeente,
 • Zorgdragen voor voldoende (veilige) speelvoorzieningen in alle kernen.

Cultuur en recreatie

 • Koesteren van de eigen Limburgse volkscultuur,
 • Geen bezuiniging op subsidiering culturele verenigingen (muziek- en sportverenigingen),
 • Zorgdragen voor goede huisvesting voor verenigingen,
 • Actieve promotie van recreatie mogelijkheden in onze gemeente (smalste stukje Nederland, citta slow),
 • Zorgdragen voor voldoende mooie fiets- en wandelroutes,
 • Instandhouding van historische, beeldbepalende gebouwen / monumenten.

Sociale domein

 • Stimulering uitstroom bijstandsgerechtigden naar regulier werk en intensivering; controlemiddelen op misbruik (bijstandsfraude),
 • Uitbreiding huiskamer en huiskamer plus projecten,
 • Huidig minima en armoede beleid handhaven,
 • Efficiënte inzet wijkteams, dit in relatie met maatwerk voor de inwoners,
 • Kwaliteitsverbetering jeugdzorg realiseren door stimuleren efficiëntere samenwerking van de diverse disciplines,
 • Stimuleren van beschut werk voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving,
 • De gemeente organiseert ondersteuning voor hen die dat nodig hebben en organiseert maatwerk waar dat nodig is,
 • Zorgdragen voor voldoende sportvoorzieningen voor mensen met een beperking.

Natuur en Milieu

 • Stimuleren duurzaamheid, handhaving subsidiëring zonnepanelen, afkoppelen hemelwater,
 • Energie Cooperatie Echt-Susteren faciliteren waar mogelijk (duurzaamheid),
 • Streven naar zoveel mogelijk natuurbehoud in het buitengebied,
 • Kwalitatief hoogwaardige groenvoorziening zowel binnen als buiten de bebouwde kom,
 • Zoveel mogelijk scheiden van restafval.

Onderwijs

 • Streven naar zo veel als mogelijk behoud van kinderopvang, peuterspeelzalen, basisonderwijs in de hele gemeente, ook in de kleinere kernen,
 • Stimuleren en subsidiëren bewegingsonderwijs (schoolzwemmen) voor de jongeren,
 • Zorgdragen voor goed leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs.